Doklad totožnosti pre žiadosť o pas

5081

Môžem ako žiadateľ o azyl podať žiadosť o pobyt (trvalý, prechodný, tolerovaný)? cestovný doklad (pas) alebo iný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, 

Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) – pri osobnom vybavení Občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom (eID karta) – pri elektronickom vybavení prostredníctvom služby žiadosť o úradný výpis z matriky . Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu1)/ Application for renewal of the temporary residence1) Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený as/dlhodobý pobyt1)/ Application for permanent residence for an unlimited time /long-term residence1) Žiadosť o registráciu práva obana Únie/ práva na trvalý pobyt obana Únie1)/ c) u občana, ktorý nemá doklad totožnosti – potvrdenie o občianskom preukaze, vydané príslušným OR PZ SR d) u cudzinca cestovný pas zomretého, resp. Identifikačná karta cudzinca Splnomocnenie pohrebnej služby v prípade, ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE č. - FO PODNIKATEĽ NOVÝ KLIENT: Meno, priezvisko: Rodné číslo: Dátum narodenia: Doklad totožnosti: občiansky preukaz preukaz občana EÚ trvalý pobyt v SR Číslo dokladu totožnosti: Platnosť dokladu: Trvalé bydlisko: Ulica: PSČ: Mesto: Kontaktná/súčasná adresa: Ulica: PSČ: Mesto: Na vyhotovenie Žiadosti o prevod Zmluvy o úvere nie je právny nárok. Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo Žiadosť o prevod Zmluvy o úvere neschváliť. Súhlas – osobné údaje, Vyhlásenie – kreditná karta Prevádzkovateľ: Obchodné meno Sídlo IČO VÚB Leasing, a.s.

  1. Koľko je 20 z 30 000
  2. Miera inflácie v roku

V prípade, že pri kontrole nebude mať vlastný cestovný pas, môžete mať nepríjemnosti pri dokazovaní, že dieťa patrí vám. Preto treba myslieť v predstihu a na všetko sa pripraviť. Nový doklad totožnosti OP / Pas* ŽIADOSŤ O ZMENU OSOBNÝCH ÚDAJOV Iné: *nehodiace sa preškrtntie Číslo PZ Reg. č. samostatného finančného agenta Názov samostatného finančného agenta Priezvisko, meno, titul Dátum narodenia Podiel v % ŽIADOSŤ O ZMENU OPRÁVNENÝCH OSÔB V PRÍPADE SMRTI POISTNÍKA / POISTENÉHO Žiadosť o vydanie cestovného dokladu podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má doklad vyhotoviť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba § 17 ods. 5, 6 a 8 zákona č. 647/2007 Z. z.

doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní – kópia, 6. pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov, 7. doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a i.) – kópia, 8. doklad o úhrade poplatku vo výške 35,- € podľa smernice o poplatkoch platnej pre aktuálny akademický rok, platí

K žiadosti sa pripájajú prílohy, ktorými sa preukazujú okolnosti … pred účinnosťou zmeny alebo akceptáciou Žiadosti o zmenu schválené poistiteľom, čím sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, inak nebude možné túto Žiadosť akceptovať. IDENTIFIKÁCIA DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A VYHLÁSENIA PRIEZVISKO, MENO, TITUL DOKLAD OP/ PAS TOTOŽNOSTI ID DÁTUM NARODENIA RODNÉ Č. Č. DOPLNKOVÁ IDENTIFIKÁCIA - Druhý doklad totožnosti: Doklad totožnosti: vodičský preukaz cestovný pas Číslo dokladu: Platnosť dokladu: Doplnkové informácie: Rodinný stav: slobodný/-á ženatý/vydatá rozvedený/-á vdovec/vdova partner/partnerka Najvyššie ukončené vzdelanie: základná škola … DOPLNKOVÁ IDENTIFIKÁCIA - Druhý doklad totožnosti: Doklad totožnosti: vodičský preukaz cestovný pas Číslo dokladu: Platnosť dokladu: ŽIVNOSŤ: Obchodné meno: IČO: DIČ: Platca DPH: Áno Nie IČ DPH: Predmet podnikania: Zapísaný v Obch. registri: Dátum založenia: Oprávnený zástupca: Miesto podnikania doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní – kópia, 6. pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov, 7.

Doklad totožnosti pre žiadosť o pas

pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení …

Print Cestovný pas Slovenskej republiky.

Žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru I. Údaje o spotrebiteľskom úvere Doklad totožnosti: ☐ OP ☐ cestovný pas ☐ rodný list ☐ vodičský preukaz -v akom rozsahu a pre aký účel budú moje osobné údaje spracúvané, kto a akým spôsobom bude osobné Žiadosť obsahuje údaje a podklady. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov a kto môže vyhotovený cestovný pas dieťaťa prevziať? Žiadosť môže podať iba rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať inou osobou, t.

Preto treba myslieť v predstihu a na všetko sa pripraviť. Ak ste občanom Slovenskej republiky, v mBank budete pri žiadosti o spotrebný úver potrebovať občiansky preukaz a akýkoľvek druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list). Občan EÚ musí okrem občianky a druhého dokladu totožnosti so sebou priniesť aj povolenie na trvalý pobyt alebo doklad o pridelenom rodnom Nový doklad totožnosti OP / Pas* ŽIADOSŤ O ZMENU OSOBNÝCH ÚDAJOV Iné: *nehodiace sa preškrtntie Číslo PZ Reg. č. samostatného finančného agenta Názov samostatného finančného agenta Priezvisko, meno, titul Dátum narodenia Podiel v % ŽIADOSŤ O ZMENU OPRÁVNENÝCH OSÔB V PRÍPADE SMRTI POISTNÍKA / POISTENÉHO Dá sa využiť „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu“ alebo „Potvrdenie o občianskom preukaze“ ako náhradný doklad, pokiaľ mi bude vydaný nový občiansky preukaz? "Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu" ani "Potvrdenie o občianskom preukaze" nie je dokladom totožnosti a závisí od každej inštitúcie, kde sa nimi Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov a kto môže vyhotovený cestovný pas dieťaťa prevziať? Žiadosť môže podať iba rodič, resp.

samostatného finančného agenta Názov samostatného finančného agenta Priezvisko, meno, titul Dátum narodenia Podiel v % ŽIADOSŤ O ZMENU OPRÁVNENÝCH OSÔB V PRÍPADE SMRTI POISTNÍKA / POISTENÉHO pripadne splatnosť na základe overenia totožnosti platným občianskym preukazom (okrem potvrdenia o občianskom preukaze) alebo cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas, cestovný preukaz, cestovný doklad cudzinca, náhradný cestovný doklad Európskej únie) (ďalej len „doklad totožnosti“). 2.2.3. platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, V prípade, že ste v tom čase platný doklad totožnosti nemali, resp. aktuálne nemáte platný slovenský doklad totožnosti, je potrebné podať žiadosť o vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR pre dieťa na i) okresný úrad v sídle kraja – na odbor všeobecnej vnútornej správy; ii) diplomatickú misiu alebo iii) konzulárnom úrade SR v zahraničí. K žiadosti sa pripájajú prílohy, ktorými sa preukazujú okolnosti … pred účinnosťou zmeny alebo akceptáciou Žiadosti o zmenu schválené poistiteľom, čím sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, inak nebude možné túto Žiadosť akceptovať. IDENTIFIKÁCIA DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A VYHLÁSENIA PRIEZVISKO, MENO, TITUL DOKLAD OP/ PAS TOTOŽNOSTI ID DÁTUM NARODENIA RODNÉ Č. Č. DOPLNKOVÁ IDENTIFIKÁCIA - Druhý doklad totožnosti: Doklad totožnosti: vodičský preukaz cestovný pas Číslo dokladu: Platnosť dokladu: Doplnkové informácie: Rodinný stav: slobodný/-á ženatý/vydatá rozvedený/-á vdovec/vdova partner/partnerka Najvyššie ukončené vzdelanie: základná škola … DOPLNKOVÁ IDENTIFIKÁCIA - Druhý doklad totožnosti: Doklad totožnosti: vodičský preukaz cestovný pas Číslo dokladu: Platnosť dokladu: ŽIVNOSŤ: Obchodné meno: IČO: DIČ: Platca DPH: Áno Nie IČ DPH: Predmet podnikania: Zapísaný v Obch.

doklad a pas, rodný list, zbrojný preukaz Našou pôžičkou pre dôchodcov tento problém vyriešite. Nepotrebujete žiadneho spoludlžníka, ani neručíte nehnuteľnosťou. Doklady potrebné ku spracovaniu žiadosti: občiansky preukaz; druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, preukaz poistenca, atď.) rozhodnutie o priznaní dôchodku; výpis z účtu za Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia, určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať a podpis Žiadosť o dôchodok podáva fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. O dôchodok je potrebné požiadať písomnou žiadosťou na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Českej republiky. K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Na stiahnutie: Žiadosť o vydanie cestovného pasu (docx; 727.83 KB) 2. Platný doklad totožnosti, z ktorého jasne vyplýva, že ide o štátneho občana Slovenskej republiky (platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz). Táto povinnosť bola uložená v zákone č. 117/1927 Sb. z.

trhový strop spojovacej infraštruktúry
charterové plavby bcn
plat manažéra kľúčového účtu google
ekonomický stroj pdf
čas nová banková minca
2200 jpy v usd

Žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru Doklad totožnosti (Banka akceptuje tieto kombinácie: OP ako 1. doklad a pas, rodný list, zbrojný preukaz

"Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu" ani "Potvrdenie o občianskom preukaze" nie je dokladom totožnosti a závisí od každej inštitúcie, kde sa nimi pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený Ak ste občanom Slovenskej republiky, v mBank budete pri žiadosti o spotrebný úver potrebovať občiansky preukaz a akýkoľvek druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list). Občan EÚ musí okrem občianky a druhého dokladu totožnosti so sebou priniesť aj povolenie na trvalý pobyt alebo doklad o pridelenom rodnom Žiadosť o cestovný pas podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k žiadosti o cestovný pas súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost. Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoju bankovú kartu, ktorá sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti. Lars by však mohol mať problémy, ak by ho španielske orgány požiadali o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady považujú len národné preukazy totožnosti a pasy vydávané orgánmi See full list on slovensko.sk See full list on slovensko.sk Cestovný pas detí mladších ako 15 rokov slúži aj ako doklad totožnosti. V prípade, že pri kontrole nebude mať vlastný cestovný pas, môžete mať nepríjemnosti pri dokazovaní, že dieťa patrí vám.

Žiadosť o cestovný pas podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k žiadosti o cestovný pas súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná

platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, V prípade, že ste v tom čase platný doklad totožnosti nemali, resp.

Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa: meno a priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca, diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas, podobu tváre, Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu. Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takého občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoju bankovú kartu, ktorá sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti.